+36 1 794 04 38 info@tunderujjak.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Tündérujjak Bt.

Székhely és levelezési cím: 1239 Budapest, Haraszti út 147. fszt. 2

Cégjegyzékszám: 01-06-751237

E-mail cím: tunderujjak.rendeles@gmail.com

Telefon: +36/30/723-5433

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93809/2016

 

Jelen Szabályzat tartalmazza a http://tunderujjak.hu  weboldalon (továbbiakban: Honlap) a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályokat és adatkezelési elveket.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A Tündérujjak Bt. alapelve, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, vagy egyéb körülményeire, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Tündérujjak Bt. tiszteletben tartja ügyfelei, partnerei személyes és bizalmas információit, és minden esetben garantálja, hogy a tudomásunkra jutott valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezel, és kizárólag a meghatározott adatkezelési célokra használja fel azokat. A Tündérujjak Bt.  a rögzített adatokat harmadik fél számára nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli.

 

Az adatvédelmi elvek

Az adatkezelő adatvédelmi elvei kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe:

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt

·         Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt;

·         Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

·         Az Online Privacy Alliance ajánlásait, melyek elérhetők a http://www.privacyalliance.org honlapon

A Tündérujjak Bt., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl át nem adja. Kivételt képeznek ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatait semmilyen formában nem tartalmazza.

A Tündérujjak Bt. bizonyos esetekben – többek között hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, a Tündérujjak Bt. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. esetén – a hatóságok számára – hozzáférhetővé teszi az érintett rendszerben tárolt személyes adatait.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Tündérujjak Bt. az eredeti adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa.

A Tündérujjak Bt., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Tündérujjak Bt. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

Fogalmak

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

A kezelt személyes adatok köre

A megadott adatok:

·         Név

·         E-mail cím

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

Technikai adatok:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. A Tündérujjak Bt. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintettek által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Technikai adatok továbbá az érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

·         a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

·         az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

·         annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

·         annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

·         a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

·         azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket az adatkezelő szervere rögzíti, kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából kerülnek felhasználásra.

 

Az adatkezelés célja

A Tündérujjak Bt. számára fontos, hogy magas szintű szolgáltatást nyújtson, ezért a megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:

·         a http://tunderujjak.hu oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,

·         hírlevél küldése,

·         piackutatás, piaci elemzés,

·         az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Tündérujjak Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulás az adatkezelés tekintetében a Honlap használatával, illetve az adatok önkéntes megadásával kerül megadásra.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart.

Technikai adatok:

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben, de legfeljebb X évig. A Tündérujjak Bt. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Adatbiztonság

A Tündérujjak Bt. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

A cookie-k használata

A honlap használata során, bizonyos adatok mentésre kerülnek az érintett gépére (magyarul általában „sütik”, angolul „cookie” ). A cookie-ban az érintett jóváhagyása mellett a Tündérujjak Bt. által gyűjtött adatok találhatók, és az érintett számítógépére vonatkoznak. Tartalmazzák például a számítógép IP-címét, a weboldal adott számítógéppel történő utolsó elérésének dátumát és időpontját, a weboldal érintett által megtekintett részeit, valamint azt, hogy sikerült-e elérhetővé tenni az érintett által kért oldalakat.

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok révén az adatkezelő weboldalának használatára vonatkozó ismeretek bővítése lehetséges, melyek annak felmérésére szolgálnak, hogy, hogy a weboldal optimális szinten működik-e. Ezáltal nyílik lehetőség a bővítésre a web alapú ajánlatok tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

·         hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

·         hogyan lehet elfogadni új cookie-kat, vagy

·         hogyan lehet utasítást adni böngészőnek arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

·         hogyan lehet kikapcsolni egyéb cookie-kat.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a számítógépben és nem tartalmaznak vírust. Azonban, ha az ilyen cookie-k letiltásra vagy kikapcsolásra kerülnek, nem lehet majd használni az oldal bizonyos szolgáltatásait.

 

Adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve munkatársaik jogosultak megismerni, azokat közzétételre, illetve harmadik személyek részére átadásra nem kerülnek és csak az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használhatóak fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) igénybe vehet. Adatkezelő az adatfeldolgozó által adott utasítás jogszerűségéért felelősséget vállal

Az adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a Tündérujjak Bt. honlapjáról más vállalat honlapjára is el lehet jutni és látogatni. A Tündérujjak Bt. a más vállalat tulajdonát képező honlapon közölt adatok helyességéért, valóságtartalmáért, a weblapok tartalmáért illetve az ott megadott adatok biztonságáért felelősséget nem vállal.

 

Adatfeldolgozás

A Tündérujjak Bt. adatfeldolgozókat nem vesz igénybe tevékenysége során.

 

A Tündérujjak Bt. által kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan az érintettet megillető jogok

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Tündérujjak Bt.-től a kezelt, érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja adatait.

Tündérujjak Bt. az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Tündérujjak Bt. a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az adatkezelő a tájékoztatást kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg, ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Tündérujjak Bt. munkatársához lehet fordulni az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az érintett Bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatai a helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Tündérujjak Bt. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Tündérujjak Bt. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá adatai zárolását. A Tündérujjak Bt. zárolja a személyes adatokat, ha azt az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Tündérujjak Bt. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbításra került (pl. futárszolgálat). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekeit nem sérti.

Ha a Tündérujjak Bt. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban értesíti  a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Tündérujjak Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

A fent felsorolt jogok az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatóak:

·         Név: Tündérujjak Bt.

·         Levelezési cím: 1239 Budapest, Haraszti út 147. fszt. 2.

·         E-mail: tunderujjak.rendles@gmail.com

az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az érintett Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Tündérujjak Bt. jogosult vele szemben kártérítési igényének érvényesítésére. A Tündérujjak Bt. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Hírlevek

Tündérujjak Bt. a honlapon lehetővé teszi az érintett számára a hírlevélre való feliratkozást, ugyanis a Tündérujjak Bt. a http://tunderujjak.hu oldalon a  hírlevél szolgáltatásra feliratkozott felhasználói részére rendszeres hírlevelet küld ki. Az érintett a hírlevélre való feliratkozás során egyértelmű, kifejezett nyilatkozatával kéri a hírlevél részére történő küldését, amely csak akkor érvényes, ha az a címzettől származó és tartalmazza a nevét. Ennek érdekében az adatkezelő a hírlevélre való internetes feliratkozási felületen a kitöltött checkbox alkalmazását mellőzi.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az érintett által megadott adatokat kezeli.

Bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen le lehet iratkozni a hírlevelek küldéséről, melyet megtehető a hírlevél alsó sorában a „Leiratkozás” linkre kattintva. Ha a link nem működik, akkor a meghatározott e-mail címre küldött email üzenettel, illetve postai úton a 1194 Budapest, Fadrusz J.u.2. címre küldött kérelemmel kérhető a leiratkozás. Leiratkozás esetén a Tündérujjak Bt. a személyes adatokat törli a nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet. Leiratkozási kérelemnek az adatkezelő haladéktalanul eleget tesz.

Kizárólag a feliratkozott felhasználók részére küld a Tündérujjak Bt. információt, hírlevelet.

Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Egyéb rendelkezések

A Tündérujjak Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, – a honlap használóinak értesítése mellett – bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően, a szolgáltatás további használatával ráutaló magatartással a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásra kerülnek.

A Tündérujjak Bt. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Tündérujjak Bt. nem tehető felelőssé.

Amennyiben a Tündérujjak Bt. a Honlapon üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat ezen harmadik személy számára, az érintett hozzájárulása hiányában  nem jogosult átadni kezelés céljából.

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2016.06.01. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Szabályzat elérhető és letölthető itt. […]

 

Tündérujjak Kft.

Székhely:  1239 Budapest, Haraszti út 147.

Telephely: 1194 Budapest Fadrusz János u. 2.

Tel.: +36 30 723 54 33
Tel.: +36 1 794 04 38
Fax: +36 1 794 04 38

email: tunderujjak.rendeles@gmail.com

Impresszum

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

8 + 10 =