+36 1 794 04 38 info@tunderujjak.hu

Általános Szerződési Feltételek

Amely létrejött egyrészről Tündérujjak Kft. (székhely: 1239 Budapest Haraszti út 147, adószám: 25709603-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-284956, ügyvezető: Simonyi Zsolt) mint Szállító (a továbbiakban: Szállító),

Másrészről……………………………………………………………………………………………..

(székhely: ……………………………………….,kapcsolattartó: ……………….………………,

adószám: …………………………………….., cégjegyzékszám: ……………………………….,

bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………..

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között a mai napon a következő feltételek szerint:

 

1.)  Jelen keretszerződés célja, hogy a felek között az egyes megrendelésekkel létrejövő eseti, különálló ügyletnek minősülő szállítások jogviszonyait szabályozza. Amennyiben a Felek ettől kifejezett írásbeli megállapodásban nem térnek el, az egyes megrendelések alapján teljesített szállításokra a jelen keretszerződés szabályait kell alkalmazni.

2.)  A Szállító vállalja, hogy jelen szerződés fennállása alatt a Vevőt a Szállító által forgalmazott termékekkel a Vevő egyedi igényének, azaz eseti megrendeléseinek megfelelően alkalomszerűen ellátja, míg Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt termékeket átveszi és azok ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott módon a Szállító részére kifizeti.

3.)  Az egyes termékféleségekből megrendelhető legkisebb mennyiség az adott termékekre alkalmazott gyűjtőcsomagolási egység.

4.)  Felek akként állapodnak meg, hogy Vevő az eseti megrendeléseit üzletkötő útján, illetve írásban faxon vagy e-mailben adja le a Szállítónak. Az írásbeli megrendeléseket Vevő legkésőbb a szállítás esedékességét …………. munkanappal megelőzően köteles leadni. A megrendelésnek pontosan tartalmaznia kell a megrendelt termékek megjelölését, mennyiségét, a szállítási címet, a szállítás kívánt időpontját, vagy időszakát, ill. minden, a Szállító szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges egyéb információt. Amennyiben a megrendelésben rendeltetési hely nincs feltüntetve, úgy az a Vevő székhelye. Szállító az írásban leadott megrendelést visszaigazolja, és a teljesítés idejéről a Vevőt legalább ………….. munkanappal a teljesítés megtörténte előtt értesíti.

5.)  A Szállító a megrendelt terméket a szabványnak megfelelően, az áru épségének és minőségének megóvására és rendeltetésszerű tárolására alkalmas módon csomagolva a Vevő megrendelésében megjelölt rendeltetési helyre szállítja, ahol a Vevő az árut mennyiség és minőség (külső szemrevételezés alapján) szerint köteles átvenni. A Vevő az átvételkor esetlegesen észlelt minőségi és mennyiségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval a hiba feltárásáról készült jegyzőkönyv egy példányának megküldésével haladéktalanul írásban köteles közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni.

Amennyiben a Vevőhöz érkezett termékek megfelelnek, a megtörtént teljesítés igazolására a Szállító által kiállított és a Vevő által aláírt és lepecsételt szállító levelet fogadják el a Felek.

6.)  Az átvételkor nem látható minőségi és mennyiségi hibák miatti kifogást a Vevő a minőségi hiba vagy mennyiségi hiány felfedezése után haladéktalanul közli a Szállítóval, az érintett terméket elkülöníti. A Szállító a hibát vagy a hiányt jogosult személyesen vagy képviselője útján ellenőrizni.

Fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Vevő köteles – a Szállító érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket az áru átvételekor megtenni és erről a Szállítót haladéktalanul értesíteni.

Mennyiségi reklamáció az áru átvételétől számított ……………….. belül érvényesíthető.

Vevő köteles betartani a termék tárolási módjára vonatkozó előírásokat. A helytelen tárolásból eredő károkért a Szállító nem tartozik felelősséggel.

7.)  A Vevő a megrendelt és leszállított áru ellenértékét, melynek meghatározása a mindenkori árlista alapján történik, az áru átvételétől számított …………….. naptári napon belül köteles a Szállítónak kifizetni, a ……………………..Bank fióknál vezetett ………………………………… számú számlájára történő átutalással.

A Szállító által a Megrendelő számára kiszállított áru tulajdonjoga azon a napon száll át a Vevőre, amikor a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül az áru Vevő számára kiszámlázott ellenértéke.

Vevő a tételes árlistában közölt vételárakat elfogadja, melyek az általános forgalmi adót nem, azonban általános esetben a szállítási költséget tartalmazza.

A Szállító esetleges árváltoztatási szándékát az annak érvénybelépését megelőző 30 nappal köteles a Vevőnek bejelenteni, aki azt – az árváltoztatás elfogadása esetén – a szándék bejelentésének napjától számított 5 napon belül írásban köteles visszaigazolni. Ha a Vevő nem igazolja vissza az árváltoztatás elfogadását, a Szállító az új árakat Vevő által elfogadottnak tekinti.

Abban az esetben, ha a Vevő az áruk ellenértékét késedelmesen fizeti meg, úgy a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni, naptári napra számítva. A Vevő részéről fizetendő késedelmi időszak az eredeti fizetési határidőtől a szállító bankszámlájára való jóváírás időszakáig tart. Emellett a Vevő felhatalmazza a Szállítót, hogy abban az esetben, ha a Vevő a fizetési kötelezettségének határidőre – felszólítás ellenére – nem tesz eleget, úgy a Vevő birtokában lévő, de a Szállító tulajdonát képező termékeiből – a követelés mértékének megfelelő értékű – terméket visszaszállítsa, illetve a Vevő további megrendeléseinek teljesítését megtagadja.

A felek nyitott vevőtartozási maximum limitet határoznak meg, a fizetési határidő alkalmazása mellett ………………………. Ft értékben. Ha vevő eléri ezt a limitértéket, akkor rendelését a szállító akkor teljesíti, ha bankszámlájára jóváíródik minimálisan a rendelt áruk bruttó értéke.

8.)  A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik, melynek kezdő napja a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napja.

9.)  Felek akként állapodtak meg, hogy a jelen szerződést bármelyik fél 30 (harminc) nap felmondási idővel jogosult írásban felmondani. Felek jogosultak a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:

– Vevő részéről a kibocsátott számla kiegyenlítésének elmulasztása, illetve nem határidőre való megfizetése.

– Szállító részéről a Szerződés szerint megrendelt, és visszaigazolt szállítás nem szabály szerint való teljesítése.

10.)       Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a partneri együttműködés során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat a másik fél engedélye nélkül arra illetéktelen személyek tudomására nem hozzák, azokba betekintést nem engednek.

11.)       A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek szükség szerint külön megállapodást kötnek. Ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

12.)       Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felvetődő jogvitáik eldöntésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Felek a jelen okiratot, mely 2 (kettő) eredeti példányban készült, elolvasás és értelmezés után, mint szerződési szándékaiknak, és a valóságnak mindenben megfelelőt, és azzal megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. Jelen szerződés aláírása a szerződés szövegének változtatás nélküli elfogadását jelenti, bármely félnek az ezzel ellenkező tartalmú kikötése érvénytelen.

 

Budapest, 2016. .…………………….

……………………………….                                       ……………………………….

Szállító                                                                  Vevő

 

A szerződés letölthető változata

Tündérujjak Kft.

Székhely:  1239 Budapest, Haraszti út 147.

Telephely: 1194 Budapest Fadrusz János u. 2.

Tel.: +36 30 723 54 33
Tel.: +36 1 794 04 38
Fax: +36 1 794 04 38

email: tunderujjak.rendeles@gmail.com

Impresszum

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

12 + 13 =